Regulamin

Warunki korzystania

Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.wydawnictwoludowe.embuk.pl jest Wydawnictwo Ludowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 15; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079780, NIP: 5260251003, REGON: 012559241.

Zakupy.

 1. Za pośrednictwem Serwisu użytkownicy Internetu mogą nabywać oferowane w nim produkty w formie elektronicznej, w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji.
 2. Do realizacji transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Ciebie tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

Płatności.

 1. Użytkownik może dokonywać płatności za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego.
 2. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik powinien zalogować się na swoim koncie w Serwisie, złożyć zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 3. Serwis wymaga następujących Danych, których podanie jest konieczne do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. numer karty
  4. data ważności karty
  5. kod CVC
 4. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do serwisu wydawnictwoludowe.embuk.pl zapewnia PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, numer REGON 300523444, o kapitale zakładowym w kwocie 4.000.000,00 zł wpłaconym w całości (dalej „PayU”).
 5. Dane przekazywane są realizatorowi płatności. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej jest PayU S.A.
 6. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonania płatności bez ponownego podawania Danych.
 7. Dane nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 8. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie.

Dostawa produktów.

 1. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania produktu, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego produktu.

Faktury VAT.

 1. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie w formularzu danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres email Użytkownika podany podczas składania zamówienia.

Czynności użytkownika.

 1. 1. Z Serwisu Użytkownicy mogą korzystać tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Własność intelektualna oraz prawa do zamówionych produktów.

 1. Zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne na niniejszej stronie stanowią własność Administratora i jego partnerów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu lub dostępnego oprogramowania, poza przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zamawiający jakiekolwiek produkty w Serwisie („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego produktu.
 4. Każdy nabywający produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu, z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.
 5. Wszelkie Produkty udostępniane na łamach Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Infor IT Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z produktów zakupionych w Serwisie. Dotyczy to m.in. szkód spowodowanych urządzeniom do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.
 7. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych.
 8. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w czasopismach, ebookach i innych produktach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 9. Administrator jest dystrybutorem produktów dostępnych w ramach Serwisu. Administrator nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną Produktów. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, z uwzględnieniem Publikacji oferowanych w ramach Serwisu, są własnością autora (ów) lub wydawcy (ów), a nie Administratora. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych materiałów i nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania na informacji otrzymanej poprzez Serwis.

Oprogramowanie.

 1. W przypadku niektórych produktów zamawianych w Serwisie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Przykładowymi programami, których instalacja jest konieczna do korzystania z zamawianych produktów jest Acrobat Reader.

Reklamacje i zwroty.

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z Serwisem mogą być reklamowane przez Użytkowników drogą elektroniczną na adres: ezielonysztandar@gmail.com
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu w terminie 30 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 4. Zwrot produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego produktu, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 21 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.
 6. Produkty mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku czasopisma lub ebooka).

Postanowienia końcowe.

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 9. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.